Semalt: Hiç haçan zyýanly programma üpjünçiligini basmaň!

Haýsydyr bir çozuşyň öňüni almak üçin täzelenen programma üpjünçiligi we wirusa garşy programma üpjünçiligi bilen iş alyp barmak barada pikir ediň. Şeýle hem, kompaniýa maglumat ýitmezligi üçin betbagtçylyk ýüze çykan halatynda ygtybarly ätiýaçlyk meýilnamasyny durmuşa geçirmek üçin bir ädim öňe gidip biler. Hemme zat gowy dowam etmeli, ýagny ulanyjylaryň biri näbelli çeşmeden e-poçta goşundysyna basýança. Munuň bilen baglanyşykly mesele, zyýanly programma bir sistema girip başlanda, bu tora birikdirilen her bir kompýutere täsir edýär. Zyýanly programma üpjünçiliginiň bu görnüşleri bilen baglanyşykly mesele, weýran ediji we ähli infrastrukturany duruzyp biler.

Semalt” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Maks Bell, hakeriň ulgamdaky bir kompýuterden uzakdan dolandyrylmagyny gazansa , beýleki ulanyjylaryň hemmesini gulplap, iş, müşderiler we beýleki duýgur zatlar hakda bikanun maglumat toplap biljekdigini aýdýar. Biznes.

Tölegli programma üpjünçiligini ulanmagyň nyrhlaryny ýokarlandyrmak

Federal Derňew Býurosy we hukuk goraýjy gözlegler 2015-nji ýylda ulanyş we çylşyrymlylyk meselesinde 2016-njy ýylda ösmeli mesele bilen baglanyşykly töleg programma üpjünçiliginiň köpelendigini görkezdi. Mysal üçin, üýtgeýän gowşak goralanlyklary çözmek zerurlygy artýandygy sebäpli, olar çylşyrymly bolmagyny dowam etdirýärler. Adatça, hakerler töleg programma üpjünçiligini e-poçta arkaly iberip boljak goşundylara goşýardylar. Şeýle-de bolsa, e-poçta ulgamyny döredijiler bu spam görnüşini süzmekde has oňatlaşdylar. Kiber jenaýatçylary indi belli adamlary nyşana almak üçin naýza balyk tutmak taktikasyny ulanmaga başladylar. Köp adamlar e-poçta şübheli baglanyşyklar we goşundylar barada aýdylanda seresap bolmagy ýatdan çykarýarlar. Iň oňat antiwirus we antiwirus programmalary ulanyjy ýalňyşlaryndan 100% howpsuzlygy kepillendirmeýär. Ulgamy ulanýan adamlar kanuny e-poçta bilen ýok hatlaryň arasynda nädip kesgitläp boljakdygyny öwrenmek üçin özüne bagly. Ulanyjylar näbelli çeşmelerden gelen hatlara şübheli garamaly.

Basmazdan ozal iki gezek pikirleniň

Kompýuterler ulgamyna gatnaşýan adamlar, e-poçta ulanmak meselesinde, esasanam, şübheli görünýän goşundylar bilen poçta gutusyna girýänlere seresap bolmaly. Hatda uly kompaniýalar hem ösýän zyýanly programma üpjünçiliginden abanýar. Hakerler kompýuterlere aralaşmagyň täze usullaryny ösdürmegi dowam etdirýärler. Bu gadagan ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne biriniň okaýan ownuk zatlary-da biznesi zyýanly programma üpjünçiliginden halas edip biler. Şübheli hatlary hiç wagt açmaň ýa-da ugratmaň. E-poçta habary hakda iki gezek pikir etmek sagdyn ulgamy saklamak üçin aýrylmaz bolup galýar.

Öňüni almak möhümdir

Kärhananyň eýesi öňüni almak hakda pikir edeninde, işde üstünlik gazanmagyň açarydyr. Ilki bilen edilmeli iş, ähli işgärleriň zyýanly programma üpjünçiliginiň, töleg programma üpjünçiliginiň, wiruslaryň nämedigine we olaryň işine edýän täsirine düşünmegini üpjün etmekdir. Öňüni alyş gözegçiligini amala aşyryň we administratiw elýeterliligi azaldyň. PtC-Onlaýn ätiýaçlyk hyzmaty ýaly daşarky maglumat merkezlerinde saklanýan ähli maglumatlaryň yzygiderli ätiýaçlyk nusgasyna eýe boluň.

Ralňyş ýalňyşlar üçin hyzmat biletini açyň

Hiç bir adam immunitetden peýdalanmaýar we biri e-poçta goşundysyny açsa ýa-da ýalňyşlyk bilen goýlan URL-e bassa, elmydama IT bölümini çekiň.

send email